Devolució o Desestiment

Els articles oferts a Orolíquido estan avalats per importants firmes comercials. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el compromís amb els seus clients. Si quan rebi la comanda no queda satisfet, té un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució o desistiment.

Si el motiu de la devolució és causa d'un error de Orolíquido (el producte és defectuós, no és el que s'havia demanat, etc.), Orolíquido es farà càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són de l'agrado de client), Orolíquido abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de transport de devolució que aniran a càrrec de client. És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són de l'agrado de el client i s'han retornat dins de l'termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), Orolíquido abonarà el cost dels productes i les despeses d'enviament ( en cas que s'hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client.

En el cas que Orolíquido es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d'un client d'acord a l'estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc ( des d'ara "absència no comunicada") i durant l'horari prèviament concertats, Orolíquido es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l'import de la compra a l'esmentat client, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin meritat com conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses de lliurament ascendiran a un import d'entre 6,99 i 15 euros, el qual serà determinat en funció de la direcció final de lliurament que hagués confirmat el client i el pes i volum de la comanda. Les despeses de devolució per "absència no comunicada" seran els mateixos aplicables per al cas que preveu el paràgraf anterior.

En el cas que Orolíquido no realitzi el lliurament en el lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats pel client, aquest pot últim de forma unilateral refusar la comanda i Orolíquido haurà reintegrar l'import de la compra que efectivament hagi abonat

Orolíquido només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o bossa que s'ha enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

3. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori: Atenció a el client, Seleccionant com assumpte "Vull tornar productes".

Per iniciar el procés de devolució poseu-vos en contacte a través de l'adreça shop@oroliquido.como bé trucant a l'93 302 2980.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l'article 79 de Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 de l'RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l'anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a:

1. Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.

2. Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat des-precintats després del lliurament. (A títol d'exemple: Roba interior, banyadors, matalassos, etc.)

3. Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

4. Enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat des-precintats pel consumidor i usuari després del lliurament. El mateix criteri s'aplicarà als llibres.

5. Béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

6. Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

Així mateix, en els casos cancel·lacions d'última hora per part de client o d'absències no comunicades que no sigui possible reagendar un nou lliurament en un termini de 24 hores, Orolíquido es reserva el dret a cancel·lar la compra i restar del reemborsament el PVP de els productes peribles que per la seva naturalesa no puguin tornar a la custòdia de Orolíquido (productes frescos, preparats o no, o productes adquirits explícitament per al lliurament a aquest client) així com les despeses d'enviament abonats pel client.